Wednesday, March 13, 2013

תכנון פונקציונלי לבינוי

תכנון פונקציונלי לבינוי

תכנון פונקציונלי לבינוי הוא השלב הראשון בתכנון מבנים כמו מחסנים, מערכי ייצור, משרדים, חנויות וכל מערך מורכב שבו חשוב תהליך העבודה וצרכי אחסון.  התכנון מתבסס על הצרכים השימושים של הארגון  והנוחיות בעבודה ומתרגם אותם לתוכניות מערך עקרוני ומפורט. התכנון לוקח בחשבון את תהליך העבודה, היקף הייצור, הקשר בין העובדים והמחלקות השונות, צרכי המיכון, האחסון השינוע והתאורה.  

מתכנן פונקציונלי לבינוי הוא מהנדס תעשייה וניהול המתמחה בבינוי וחומרים ומערכות בבניין.  בעל ידע בשלבי  התכנון האדריכלי ותכנון המערכות בבניין, מיומן בניהול פרויקט בינוי כולל תיאום התכנון.
המייחד את התכנון הפונקציונלי לבינוי:

1. התאמת תוכניות המבנה והתכנון המפורט לתהליך והיקפי הייצור, לאחסון, ולקשר בין המחלקות השונות.  תרגום כל המידע החשוב הזה לתוכניות בינוי.
2. ניתוח מדוייק של ניצולת שטח, הנקבעת בהתאם לאחוז השטח השימושי  בכלל השטח. כלומר מסך השטח ברוטו שהוא השטח של החדרים והאולמות שבהם עובדים (אנשי נדל"ן קוראים לזה שטח שטיח – האזורים בהם מודבק שטיח) איתור נתון זה קשה מאוד בשטחים שעדיין לא תוכננו ודורש ניסיון ומיומנות תכנונית רבה מהמתכנן הפונקציונלי
3. הכנת תוכנית אב לבינוי המתבססת על מדדים כמותיים,  בהתאם לצפי הייצור והתפוקות העתידיות, הכנת תוכנית לטווח ארוך הפורסת את השינויים המתוכננים במבנים ובשטחי הארגון מאפשרת לארגון ליישם את הבינוי בשלבים בהתאם ליכולות הכספיות ולעמידה בתחזיות הגידול
4. קביעת תקני שטח ושטח מוקצה לכל פונקציה בארגון או במערך הייצור. קביעת התקנים נקבעת בהתאם לצרכים הפונקציונלים של אמצעי הייצור והעובדים  ובהתאם ולמקובל בארגונים דומים
5. הצגת חלופות תכנוניות ישימות   הצגת כל האפשרויות  התכנוניות הישימות, כך שהארגון יכול להגיע לתכנון האופטימלי כבר בשלבי התכנון הראשוני.
6. פריסת כל צרכי השטח והבינוי מכיוון המקרו למיקרו – מהכללי למפורט. במקום להשקיע זמן רב ומבוזבז בתכנון מפורט של תוכניות לא ישימות, הצגת כל האפשרויות התכנוניות ברמה כללית בשלב התכנון הראשוני, ורק לאחר מיכן בחירת החלופה המתאימה לביצוע  ותכנון מפורט
7. הכרה יסודית של  תקני הבטיחות והנגישות, כך שהתוכניות הפונקציונליות  מתאימות לתקנים ואין צורך לבצע תיקונים משמעותיים לאחר שיועצי הבטיחות והנגישות משתלבים בצוות התכנון.
8. בדיקה יסודית של צרכי האספקות של כל אמצעי הייצור.  הצגת צרכי החשמל, מיזוג, אינסטלציה, תקשורת, ומחשוב באופן כזה שמתכנני המערכות יתבססו על נתונים מפורטים.No comments:

Post a Comment