Friday, August 12, 2016

תכנון שינויים במפעל יצרני

תכנון שינויים במפעל יצרני

ביצוע שינויים במפעל יצרני כרוך בהשקעות כספיות גבוהות בגלל שינוי תשתיות והזזת מכונות ואמצעי ייצור. 
יותר זול לבצע את השינויים באופן אקראי בהתאם לשטח הפנוי הקיים. זאת הסיבה שמפעלים רבים נראים מרושלים ומאולתרים ותפוקתם אינה אופטימלית.
תכנון מוצלח של מפעל יצרני הוא הצמדות לתהליך העבודה ורתימת התכנון לטובת שיפור תהליכים, הקטנת מרחקי תעבורה והגדלת התפוקה. 

איך עושים זאת תוך כדי עבודה ובמפעל מייצר?

הדרך המעשית לבצע זאת כרוכה בשילוב של תכנון לטווח הקצר ולטווח הארוך ויישום התכנון בשלבים בהתחשב בהמשך הפעילות השוטפת ובפריסת עלויות השינוי לטווח ארוך.

חשוב מאוד להגדיר מחדש תהליך עבודה יעיל מכיוון שכל עימוד הציוד והמכונות נעשה בהתאם. יש לאסוף ולמדוד נתוני מכונות וציוד במקביל לאפיון תהליך עבודה יעיל, שאינו בהכרח זהה לקיים.  
הזדמנות טובה להתחלת השינוי היא הכנסת מכונה או קוו ייצור חדש. אם נקצה שטח פנוי לגידול הנדרש נוכל להתחיל לבצע את השינויים בלי לעצור את הייצור.

מתכנן מנוסה יכול לחזות שטח מחלקות נדרש, עוד לפני תחילת התכנון המפורט, כך שמראש ניתן לוודא היקף מכונות וציוד נדרש וכמובן תפוקות ועמידה בתחזיות ייצור.

לאחר שלב זה נתכנן תוכנית עקרונית עם חלוקה למחלקות . 
הכנת פרוגרמה יסודית והשקעת מחשבה וזמן מרובים בהכנת חלופות תכנוניות תניב תוצאות מפתיעות. 
חלופות תכנוניות מוצלחות יתתבססו על התנועה במפעל החל מכניסת חומר גלם ועד להוצאת המוצר המוגמר.

כל הגורמים הרלוונטים מוגדרים ונלקחים בחשבון. היקפי ייצור, גודל ומרווחים במפעל ובחצר, גודל רכבים נכנסים, מרווחי תמרון, כניסות ויציאות למבנה ולמחלקות, גודלי פתחים, חניה, מספר חניות ומיקומם, מסלול בין החניה למבנה ולהיפך. גודל לובי, שמירה ובקרת כניסה, שינוע בתוך המבנה ובין הקומות, גודל מעליות כולל הדלתות, צרכי וגודל כל שטחי העזר לייצור. 
במהלך שלב זה נשלב את מתכנני המערכות כדי שלאחר הוצאת התוכנית הסופית הם יוכלו להוציא שרטוטי עבודה ללא שינויים בתכנון הסופי.

יישום התכנון בשלבים, שהייצור הקיים ממשיך והחלפת הציוד והמכונות, מתבצעת באופן הדרגתי בהתאם ליכולות הכספיות של הארגון. 
בסופו של התהליך מיישמים את התכנון בשלמותו ומשדרגים את המפעל למפעל מודרני, נאה ויעיל יותר.

מאמרים בנושא תכנון פונקציונלי שכתבתיNo comments:

Post a Comment