Friday, February 28, 2014

מתכנן הפונקציונלי לבינוי

מתכנן הפונקציונלי לבינוי הוא מהנדס תעשיה וניהול המכיר היטב את תהליך הבניה החל משלבי התכנון האדריכלי וההנדסי ועד לחומרים, מערכות וביצוע הבניה.  
מעודכן בתרבות ארגונית של חברות מובילות מהסקטורים השונים. מכיר אופני ישיבה, אחסון ומערכי ייצור ומשרדים מקובלים. מיומן בלימוד ותיעוד צרכי הארגון ואופן ארגון השטח.  
מנתח באופן מדוייק את צרכי הארגון בהתאם לתהליך העבודה ודרישות הבינוי והמערכות הנדרשות. מתרגם את הצרכים לתוכנית מערך עקרוני ומדוייק הברורה ללקוחות ולשאר צוות התכנון.

 המייחד את המתכנן הפונקציונלי לבינוי:

 התאמת תוכניות המבנה והתכנון המפורט לצרכים ולהיקפי הייצור, לתהליך העבודה, לאחסון, ולקשר בין המחלקות השונות. התמחותו היא  בהכרת תהליכי עבודה, בתחקור וניהול דו שיח עם העובדים. מיומנותו היא באיתור וזיהוי תהליכים ותרבויות ארגוניות כולל כל הדקויות המאפינות את הארגון ותרגום כל המידע החשוב הזה לתוכניות בינוי.

 ניתוח מדוייק של ניצולת שטח, של  שטח נטו ושטח ברוטו אפשרי במבנה נתון . יכולת לזהות מראש מבנים לא יעילים המתוכננים באופן הפוגע בניצולת השטח האפשרית. יכולת להציע תכנון המאפשר ניצול אופטימלי של שטח המבנה. כל היכולות הללו חיוניות מאוד מכיוון שמרכיב עלות ואחזקת השטח והציוד הממוקם במבנה היא אחד מהעלויות העיקריות של כל ארגון, מבנה יעיל המתוכנן ביעילות יקטין את ההוצאות ויגדיל את התפוקה.
  
 קביעת תקני שטח ושטח מוקצה לכל פונקציה בארגון או במערך הייצור. קביעת התקנים נקבעת בהתאם לצרכים הפונקציונלים של אמצעי הייצור ובהתאם לצרכים ולמקובל בארגונים מובילים בשטחי המשרדים. ניתוח, בדיקות רגישות וראיית התמונה הכוללת יאפשרו קבלת תכנון יעיל ומתאים יותר לחברה.

 פריסת כל צרכי  התכנון והבינוי מכיוון המיקרו למקרו ולהפך – מהמצומצם למפורט. במקום להשקיע זמן רב ומבוזבז בתכנון מפורט של תוכניות לא ישימות, הצגת כל האפשרויות התכנוניות ברמה כללית בשלב התכנון הראשוני, ורק לאחר בחירת החלופה המתאימה תכנון מפורט של התוכנית המתאימה לארגון.

מכיר היטב את תקני הבטיחות והנגישות באופן כזה שכבר בשלבי התכנון הראשוני התוכניות מתאימות לתקנים ואין צורך לבצע תיקונים משמעותיים לאחר שיועצי הבטיחות והנגישות משתלבים בצוות התכנון.

 בדיקה מדוייקת של צרכי האספקות תיעוד ברור וקריא, ומתן מידע שוטף למתכנני המערכות. 
מהנדסי החשמל, מיזוג האוויר והמערכות השונות במבנה זקוקים למידע רב המציג את הצרכים המדוייקים של הארגון, חשוב שגורם מקצועי אחד יבדוק ויתעד במפורט את הצרכים והדרישות המיוחדות של הארגון כך שניתן יהיה ליישמם במהלך הבניה.

 הצגת חלופות תכנוניות ישימות רבות מיומן בהצגת  כל החלופות התכנוניות הישימות, כך שהארגון יכול להגיע לתכנון האופטימלי כבר בשלבי התכנון הראשוני. מתכנן פונקציונלי מנוסה ימנע את המצב השכיח שבו מגלה מישהו בארגון כי קיימת אפשרות תכנונית מוצלחת יותר, ואז  צריך להתחיל מהתחלה את התכנון. כל החלופות התכנוניות יוצגו וילובנו כבר בשלב התכנון הראשוני, כך שלא תושקע עבודה מיותרת בתוכנית שיבוצעו בה שינויים במהלך הוצאת תוכניות עבודה,  או במהלך הביצוע.

 התוצאה הסופית של תכנון שבו משולב מתכנן פונקציונלי לבינוי תהיה מבנה חסכוני, מודולרי וגמיש לשינויים. מבנה שבו התכנון הפונקציונלי, האדריכלי, עיצוב הפנים והעיצוב הגרפי, יתאימו לצרכי הארגון.
מבנה מקורי, יצירתי המתאים לצרכי ולדימוי החברה.

מאמרים בנושא תכנון פונקציונלי שכתבתי
מצורפות תמונות של מחסנים מערכי ייצור ומשרדים שאותם תכננה  מינימקס מהנדסים


No comments:

Post a Comment