Saturday, June 15, 2013

פרויקטים של מינימקס מהנדסים ברשות הטבע והגנים

מינימקס מהנדסים התחילה לעבוד עם רשות הגנים הלאומיים בשנות השמונים ולוותה אותם בהכנת פרוגרמה למעבר מהמשרדים בקריה למשרדים בבניין התאומים ברמת גן.
לאחר שהכריזה הממשלה בשנת 1998 על איחוד רשות הגנים הלאומיים עם רשות שמורות הטבע שישבה בירושלים הוחלט לגבש מבנה ארגוני חדש ולעבור למבנה חדש בירושלים.
מינימקס מהנדסים בע"מ נבחרה ללוות את הרשות בארגון תחרות לבחירת המבנה ובתכנון המבנה וליווי עד לאכלוס.
הגדרנו קריטריונים למיון ההצעות שהתקבלו ולבחירת המבנה האופטימלי. המבנה שנבחר בגבעת שאול ברחוב עם ועולמו 2 משמש עד היום את רשות הטבע והגנים.  היה זה מבנה שתוכנו במקור לחניון ועבר הסבה תכנונית למבנה משרדים ע"י אדריכל אהוד כהן .  בגלל הפרופורציות המוזרות של המבנה שהיה צר וארוך חברות לא ידעו להעריך את הפוטנציאל הטמון בו והוא עמד ריק.
מצורף קישור למאמר המציג  את שיטת העבודה שלנו: איך לבחור את המבנה המתאים ביותר לחברה גדולה
טבלת ההשוואה שהכנו  הבליטה את יתרונות המבנה. חנה בכור ז"ל היתה אדריכלית הפנים של המבנה ותכננה מבנה פונקציונלי שכלל חדרים מודולרים. חנה  נצלה את אורך המבנה לטובת "שבילי הליכה" עם מעברי רוחב שמדרו את אגפי הרשות. לאחר שהרשות עברה למבנה "התגלה" הפוטנציאל וחברת בזק שכרה שטח גדול שנותר פנוי.

נוצר שיתוף פעולה פורה עם אדריכל אהוד, אדריכל המבנה, שהניב תוצאות מעולות המשמשות את הרשות עד היום. והניב תכנון משותף נוסף עם מינימקס מהנדסים בוויצו מיאמי ביץ ברמת גן, בהוספת קומה נוספת ובשדרוג ושיפוץ המבנה.

בשנת 2002 חוזקו קשרי העבודה של מינימקס מהנדסים עם רשות הטבע והגנים כאשר מהנדס רשות הגנים הלאומיים לשעבר אהרון לויתן פרש מהרשות והצטרף למינימקס מהנדסים.
שלושה פרויקטים שקיבל אהרון לנהל לאחר פרישתו התרחבו בזכות מינימקס מהנדסים לעשרות פרויקטים בתחומי התכנון, הנגישות ובעיקר ניהול פרויקטים, לפי סדר הביצוע כדלקמן:
גנים לאומיים - אשקלון, קלעת נמרוד, מצדה, מערת הנטיפים, מגידו, פארק אשכול, חוף הבונים, בית שערים, אכזיב, סחנה,
בית ינאי,  חרבת שללה, אתר הטבילה, חניון כלניות, עינות צוקים, בית שערים, עבדת.
בנוסף בוצעו סקרי נגישות ותוכננו שיפוצים במבנים ומבנים יבילים לשימוש כמקומות לינה.

בהמשך מוצגות תמונות מגנים לאומיים שצלמנו במהלך עבודתינו עם רשות הטבע והגנים לפי הסדר כדלקמן
תל דן
מבצר נמרוד
עבדת
מרכז המבקרים הישן במצפה רמון
אשכול
ציפורי
בית ינאי
מגידו
מצדה
ען גדי
באר שבע
אכזיב
ברעם
עינות צוקים
סחנה
כרמל


תל דן

מבצר נמרוד
עבדת
מרכז מבקרים מצפה רמון

גן לאומי אשכול
גן לאומי ציפורי

גן לאומי בית ינאי

גן לאומי מגידוגן לאומי מצדה

שמורת עין גדי - נחל דוד
שרטוטי חנה בכור ז"ל בדוח ישימות נגישות בשמורת עין גדי


גן לאומי תל  באר שבעגן לאומי אכזיבגן לאומי ברעם


משרדי רשות הטבע והגנים בירושלים


עינות צוקים (פשחה)

סחנה
כרמל


 

No comments:

Post a Comment